CAD Daten PG9

Schiebersysteme

PG9

Normteilevertriebsgesellschaft mbH, Mechanische Schieber

Nockenschieber

Rollenschieber NV 9 CRX / Treiber NV 9 DCRX

NV 9 M / ML

NV 9 MA

NV 9 MAE

NV 9 CRX

NV 9 DCRX

Keilschieber

Hydraulikschieber (Jollycam) NV 9 A / NV 9 B

NV 9 MASE

NV 9 MAS

NV 9 MASC

NV 9 MASC COMPACT

NV 9 A

NV 9 B

NV 9 SMEG

NV 9 SMEG

NV 9 SMEG

NV 9 SMEG

505-10

695-13

695-16

1160-20

NV 9 SMEG

NV 9 SMEG

NV 9 SMEG

NV 9 SMEG

1160-25

1160-32

1880-40

3300-65